christian vaccine

Christian Life Vaccine

บทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยผู้เชื่อใหม่ให้มีความมั่นใจในความรอดและเกิดความมุ่งมั่นในการติดตามพระเจ้า ชีวิตที่เริ่มเชื่อพระเจ้าใหม่ๆ เป็นชีวิตที่มีความบอบบาง การดูแลชีวิตช่วงแรกเกิดฝ่ายวิญญาณจะเป็นตัวชี้บอกว่าคริสเตียนใหม่จะเชื่อแล้วทิ้งหรือเชื่อแล้วติดตามพระเจ้าไปตลอด เราสามารถเปรียบเทียบผู้เชื่อใหม่กับเด็กเกิดใหม่ทั่วๆ ไป เด็กเกิดใหม่ทั่วไปนอกจากต้องกินอาหารคือนมแล้ว ยังต้องฉีดวัคซินป้องกันโรคต่างๆ ด้วย ในลักษณะเดียวกัน คริสเตียนใหม่ต้องกินอาหารคือพระคำที่เป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียน และต้องฉีดวัคซินป้องกันโรค…

basic christian life

Basic Christian Life

หากคริสเตียนอยากเห็นจำนวนมดงานของพระเจ้ามีเพียงพอประกาศพระกิตติคุณให้ทั่วถึงผู้คนทุกกลุ่มชน เราต้องทำงานพระมหาบัญชาแบบครบวงจร คือ เมื่อประกาศพระกิตติคุณแล้วต้องติดตามผลน้องเลี้ยงอย่างจริงจัง บทเรียน “ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน” เป็นหนึ่งอุปกรณ์ในการเลี้ยงดูน้องเลี้ยง งานเลี้ยงดูคริสเตียนเกิดใหม่มีหลักการเหมือนกับการเลี้ยงดูเด็กวัยเยาว์ ซาโลมอนกล่าวไว้ว่า “จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะเดินไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรากไปจากทางนั้น” (สุภาษิต 22:6)…

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การหาร

เมื่อพูดถึงหารผมมักคิดถึงกระบวนการที่เราหักแบ่ง คล้ายๆ กับเรื่องของเถาองุ่นที่พระเยซูพูดในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงตาย องุ่นเป็นไม้เลื้อยก็จะเลื้อยไปเรื่อย ถ้าคุณอยากจะเห็นมันออกผลมากคุณต้องลิดแขนงที่มันไม่ค่อยออกลูกอะไร ยิ่งลิดดูเหมือนเจ็บ แต่มันทำให้เกิดกระบวนการการแตกหน่อออกไปทำให้เกิดผลมาก เมื่อเราไปถามชาวสวนก็คงไม่มีใครบอกว่าปลูกองุ่นเพื่อให้ได้ใบ แล้วทำยังไงให้มันออกลูก มันอาจต้องละคายเคือง ต้องเจ็บปวดบ้าง ต้องตัดส่วนที่มันไม่ได้เรื่องออกไปบ้าง…

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การคูณ

คูณคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการคูณคือการที่ YFC เราท้าทายบรรดาอาสาสมัครที่เราสร้าง ให้เจริญเติบโตอย่างทวีคูณโดยพัฒนาหรือสร้างสาวกที่อยู่ภายใต้เขาได้หลายคน ในพระธรรม 2 ทิโมธิ 2: 2 เปาโลหนุนใจทิโมธิว่า “จงมอบคำสอนที่ท่านได้ยินจากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคน…

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การลบ

การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องให้สิ่งที่ดีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร สภาพแวดล้อม การดูแลป้องกัน แต่ว่าเด็กๆ ก็ไม่ได้ปลอดภัยตลอดเวลา หรือมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด การสร้างสาวกเยาวชนก็เช่นกัน เด็กที่เราต้องการสร้างบางคนก็มีปมบางอย่างติดตัวมา พฤติกรรมที่เขาตอบสนองต่อพระคำพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นบวก…

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การบวก

YFC เรามีนโยบายหลักก็คือมดกินช้าง เยาวชนไทยกว่า 15 ล้านคนที่ต้องการความรอด เปรียบเหมือนช้างตัวใหญ่ ในขณะที่ YFC เองเปรียบเหมือนมดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แน่นอนว่าไม่สามารถกินช้างทั้งตัวได้โดยลำพัง แต่หากเยาวชนคริสเตียนจำนวนมากร่วมกันประกาศฯ…

TDISC

ค่านิยมองค์กร TDISC

TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ TYFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality)…

TYFC Partnership

หุ้นส่วนพันธกิจ TYFC

การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ TYFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน TYFC, น้องๆ อาสาสมัคร, เยาวชนและผู้นำในคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชน บทบาทของผู้นำและผู้ใหญ่ในคริสตจักรถ้าจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับกองส่งกำลัง เป็นผู้ที่ตัดสินใจ เป็นผู้ที่เห็นชอบ…

TYFC Young Disciple

การสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC

กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เราก็จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นผู้เรียน จนกลายมาเป็นผู้สอน พัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลักดันแล้วสุดท้ายกลายเป็นผู้นำ และเมื่อเราพบอนุชนคริสเตียนเราก็จะชวนให้มาเป็นมดกินช้างร่วมกันกับเราและนำเข้าสู่กระบวนการสร้างเดียวกัน จุดเริ่มต้นคือการสอนให้เขารู้ว่าการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเป็นอย่างไรผ่านบทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน, วัคซีนชีวิตคริสเตียน…

3G Training

3G Training

การอบรมหลักสูตร 3G อยู่ในกระบวนการพัฒนาอาสาสมัครของ TYFC น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเมื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครกับเราจะได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน, วัคซีนชีวิตคริสเตียน และใจฉันคือบ้านพระคริสต์ ระหว่างที่เรียนบทเรียนต่างๆ เหล่านี้พี่ Staff ของเราก็จะฝึกให้น้องๆ…