TDISC

ค่านิยมองค์กร TDISC

TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ TYFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality)…

TYFC Partnership

หุ้นส่วนพันธกิจ TYFC

การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ TYFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน TYFC, น้องๆ อาสาสมัคร, เยาวชนและผู้นำในคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชน บทบาทของผู้นำและผู้ใหญ่ในคริสตจักรถ้าจะเปรียบเทียบก็คงเหมือนกับกองส่งกำลัง เป็นผู้ที่ตัดสินใจ เป็นผู้ที่เห็นชอบ…

TYFC Young Disciple

การสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC

กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เราก็จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นผู้เรียน จนกลายมาเป็นผู้สอน พัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลักดันแล้วสุดท้ายกลายเป็นผู้นำ และเมื่อเราพบอนุชนคริสเตียนเราก็จะชวนให้มาเป็นมดกินช้างร่วมกันกับเราและนำเข้าสู่กระบวนการสร้างเดียวกัน จุดเริ่มต้นคือการสอนให้เขารู้ว่าการดำเนินชีวิตแบบคริสเตียนเป็นอย่างไรผ่านบทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน, วัคซีนชีวิตคริสเตียน…

3G Training

3G Training

การอบรมหลักสูตร 3G อยู่ในกระบวนการพัฒนาอาสาสมัครของ TYFC น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเมื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครกับเราจะได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน, วัคซีนชีวิตคริสเตียน และใจฉันคือบ้านพระคริสต์ ระหว่างที่เรียนบทเรียนต่างๆ เหล่านี้พี่ Staff ของเราก็จะฝึกให้น้องๆ…