• ค่านิยมองค์กร TDISC

  ค่านิยมองค์กร TDISC

    TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ YFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality) และการให้ความสำคัญกับคน (Care)

 • หุ้นส่วนพันธกิจ YFC

  หุ้นส่วนพันธกิจ YFC

  การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ YFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน YFC, น้องๆ อาสาสมัคร, เยาวชนและผู้นำในคริสตจักรทุกที่ทุกแห่งในประเทศไทย ที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชน

 • อบรมเรื่อง Self Image ที่คริสตจักรสวนหลวง

  อบรมเรื่อง Self Image ที่คริสตจักรสวนหลวง

    23 ต.ค. 2014 Staff YFC และสมาชิกคริสตจักรสวนหลวงช่วยกันจัดกิจกรรม Day Camp ให้กับเด็กๆ ในชุมชนใกล้ๆ คริสตจักร

 • ค่ายอาสาสมัคร “อาสามัธยม นิยม TDISC”

  ค่ายอาสาสมัคร “อาสามัธยม นิยม TDISC”

    ค่ายอาสาสมัคร YFC 2014 “อาสามัธยม นิยม TDISC” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 ตุลาคม 2014 (เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน) ณ ศูนย์กิจกรรมยุวกาชาด “ผิน แจ่มวิชาสอน” จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • การสร้างสาวกเยาวชนของ YFC

  การสร้างสาวกเยาวชนของ YFC

    กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ YFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ เราก็จะนำเขาเข้าสู่กระบวนการสร้าง เริ่มต้นจากการเป็นผู้เรียน จนกลายมาเป็นผู้สอน พัฒนาขึ้นเป็นผู้ผลักดันแล้วสุดท้ายกลายเป็นผู้นำ

 • 3G Training

  3G Training

  การอบรมหลักสูตร 3G อยู่ในกระบวนการพัฒนาอาสาสมัครของ YFC น้องๆ นักเรียนนักศึกษาเมื่อเข้ามาเป็นอาสาสมัครกับเราจะได้เรียนรู้