Who we are

องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ (Thailand Youth for Christ) เราเป็นองค์กรภายในประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 สังกัดภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (Youth First Concern Foundation) ในปี 2003 ดำเนินงานโดยคริสเตียนไทย มีเป้าหมายให้เยาวชนไทยระหว่างอายุ 13-24 ปี จำนวนกว่า 14 ล้านคน ได้ยินพระกิตติคุณและได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่เต็มเวลามากกว่า 30 ท่าน

พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

Our Blog

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การหาร

เมื่อพูดถึงหารผมมักคิดถึงกระบวนการที่เราหักแบ่ง คล้ายๆ กับเรื่องของเถาองุ่นที่พระเยซูพูดในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงตาย องุ่นเป็นไม้เลื้อยก็จะเลื้อยไปเรื่อย ถ้าคุณอยากจะเห็นมันออกผลมากคุณต้องลิดแขนงที่มันไม่ค่อยออกลูกอะไร ยิ่งลิดดูเหมือนเจ็บ แต่มันทำให้เกิดกระบวนการการแตกหน่อออกไปทำให้เกิดผลมาก

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การคูณ

คูณคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการคูณคือการที่ YFC เราท้าทายบรรดาอาสาสมัครที่เราสร้าง ให้เจริญเติบโตอย่างทวีคูณโดยพัฒนาหรือสร้างสาวกที่อยู่ภายใต้เขาได้หลายคน

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การลบ

การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องให้สิ่งที่ดีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร สภาพแวดล้อม การดูแลป้องกัน แต่ว่าเด็กๆ ก็ไม่ได้ปลอดภัยตลอดเวลา หรือมีอาการเจ็บป่วยบางอย่างที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด การสร้างสาวกเยาวชนก็เช่นกัน

บวก ลบ คูณ หาร

ก่อนจะไปกินช้าง – การบวก

YFC เรามีนโยบายหลักก็คือมดกินช้าง เยาวชนไทยกว่า 15 ล้านคนที่ต้องการความรอด เปรียบเหมือนช้างตัวใหญ่ ในขณะที่ YFC เองเปรียบเหมือนมดตัวเล็กๆ ตัวหนึ่ง แน่นอนว่าไม่สามารถกินช้างทั้งตัวได้โดยลำพัง แต่หากเยาวชนคริสเตียนจำนวนมากร่วมกันประกาศฯ ร่วมกันเป็นมด ก็สามารถกินช้างทั้งตัวได้หมด

TDISC

ค่านิยมองค์กร TDISC

TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ TYFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality) และการให้ความสำคัญกับคน (Care)