ค่ายฝึกอบรมและท้าทายเยาวชนคริสเตียนจากคริสตจักรท้องถิ่นวัย 13-20 ปี ให้สามารถทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของค่าย 9 วัน โดยแบ่งเป็นภาคการเรียน 4 วัน และออกประกาศพระกิตติคุณจริงกับคนในชุมชนโดยรอบ 4-5 วัน ภายใต้การดูแลของคริสตจักรท้องถิ่น

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย
(Young Evangelist Conference)

TYFC ตระหนักถึงความจำกัดในการทำภารกิจใหญ่ให้สำเร็จ เราจึงจำเป็นต้องทำงานแบบหุ้นส่วนพันธกิจร่วมกันกับคริสตจักรท้องถิ่นและองค์กรคริสเตียน

TYFC ไม่ใช่คริสตจักรแต่เป็นอวัยวะหนึ่งในพระกายสากลที่มีความชำนาญในเรื่องการประกาศและสร้างสาวก จึงฝึกอบรมและเคียงบ่าเคียงไหล่กับคริสตจักรในการทำพันธกิจ

ค่ายนักประกาศตัวจ้อยมีขึ้นเพื่อท้าทายและฝึกอบรมเยาวชนคริสเตียนจากคริสตจักรท้องถิ่นวัย 13-20 ปี ให้สามารถทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบของค่าย 9 วัน โดยแบ่งเป็นภาคการเรียน 4 วัน และภาคสนาม 4-5 วัน

ซึ่งในภาคสนามนั้นลูกค่ายจะได้รับประสบการณ์ในการประกาศพระกิตติคุณจริงกับคนในชุมชนโดยรอบภายใต้การดูแลของคริสตจักรท้องถิ่น

ค่ายนักประกาศตัวจ้อยสามารถจัดได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับจังหวัด ตามความต้องการของคริสตจักรท้องถิ่น

ในปี 2015 เราได้ทำงานร่วมกับคริสตจักรต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดอุดรธานีเพื่อจัดค่ายนักประกาศตัวจ้อย เราได้ท้าทายและอบรมอนุชนวัย 13-20 ปี เป็นเวลา 9 วัน เพื่อปลูกฝังภาระใจ วิธีการ และการนำไปปฏิบัติจริงร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ภายหลังค่ายเราได้ส่งทีมงานร่วมติดตามผล ซึ่งผลลัพธ์ของการประกาศสร้างสาวกโดยหนุ่มสาวเหล่านี้เป็นสิ่งที่คริสตจักรต้องการให้เกิดขึ้น

พิษณุโลก
จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 60
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 1,726
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 614
รับเชื่อ (คน) 135
อุดรธานี
จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 43
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 139
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 90
รับเชื่อ (คน) 30

และในปี 2016 นี้จะเกิดค่ายนักประกาศตัวจ้อยขึ้นอีกใน 2 จังหวัดคือ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดบึงกาฬ  เราได้ส่งทีมงานไปเพื่อให้การอบรมและโค้ชการปฏิบัติงานแก่ตัวแทนผู้นำอนุชนที่ทำหน้าที่ในการดำเนินงานค่ายเอง หน้าที่ของเราคือส่งทีมวิทยากรและทีมงานร่วมรับใช้แบบเคียงบ่าเคียงไหล่เป็นระยะๆ

หากท่านและคริสตจักรในจังหวัดของท่านสนใจการจัดค่ายนักประกาศตัวจ้อย
ติดต่อ TYFC ได้ทุกภูมิภาค