องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์

ประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชนไทย

Who we areYFC คือใคร

องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ (Thailand Youth for Christ) เราเป็นองค์กรภายในประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 สังกัดภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (Youth First Concern Foundation) ในปี 2003

YFC ดำเนินงานโดยคริสเตียนไทย มีเป้าหมายให้เยาวชนไทยระหว่างอายุ 13-24 ปี มีโอกาสได้ยินพระกิตติคุณและได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

หากคุณชนะใจวัยรุ่นไม่ได้ในวันนี้ เขาจะทำให้ใจคุณแตกสลายในวันหน้า

What we doYFC ทำอะไร

ประกาศและสร้างสาวกกับเยาวชนไทย ตามสถาบันการศึกษาต่างๆในระดับมัธยมฯ และอุดมศึกษา เราประกาศเชิงรุกผ่านสายสัมพันธ์และทำการติดตามผลด้วยขบวนการสร้างสาวก อีกทั้งเสริมสร้างอนุชน คริสเตียนในวัยนี้ที่อยากมีชีวิตที่เกิดผล

ด้วย YFC ไม่ใช่คริสตจักร เราทำพันธกิจเคียงบ่าเคียงไหล่กับคริสตจักร ฉะนั้นเรานำคนเหล่านี้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของคริสตจักรท้องถิ่นในที่สุด

ภายใต้ยุทธวิธี 3 วิธี

มดกินช้าง

เสริมสร้างเยาวชนคริสเตียนให้เป็นมดงานของพระเจ้า ในการประกาศสร้างสาวกด้วยวิถีชีวิต ซึ่งมดเหล่านี้อยู่ในสถาบันการศึกษา มดอยู่ในคริสตจักร มดอยู่ในชุมชน

พันธกิจเชิงรุก

เน้นการประกาศในแนวทางเชิงรุก สร้างสรรค์และบนพื้นฐานความสัมพันธ์

ท่าทีแห่งหุ้นส่วนพันธกิจ

YFC ไม่สามรถทำภารกิจนี้ให้สำเร็จโดยลำพังได้ เราต่างเป็นส่วนหนึ่งของแผ่นดินของพระเจ้า เรายินดีฝึกอบรมวิธีการและร่วมทำพันธกิจเคียงบ่าเคียงไหล่กับคริสตจักรและองค์กรอื่นๆ

Our Ministriesพันธกิจของ YFC

พันธกิจนักเรียนนักศึกษา

ประกาศพระกิตติคุณโดยนักเรียนนักศึกษาในฐานะอาสาสมัคร

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย

ฝึกอบรมเยาวชนคริสเตียนให้สามารถทำการประกาศพระกิตติคุณ

ค่ายท้าทายคนหนุ่มสาว

ท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนให้ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา

โครงการศูนย์สร้างสาวก

เสริมสร้างผู้นำคริสตจักรให้มีความพร้อมในการทำพันธกิจประกาศสร้างสาวก

ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเราพันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

Our Blogบทความ

ก่อนจะไปกินช้าง - การหาร

ก่อนจะไปกินช้าง - การหาร

เมื่อพูดถึงหารผมมักคิดถึงกระบวนการที่เราหักแบ่ง คล้ายๆ กับเรื่องของเถาองุ่นที่พระเยซูพูดในช่วงสุดท้ายก่อนที่พระองค์จะถูกตรึงตาย องุ่นเป็นไม้เลื้อยก็จะเลื้อยไปเรื่อย ถ้าคุณอยากจะเห็นมันออกผลมากคุณต้องลิดแขนงที่มันไม่ค่อยออกลูกอะไร…
ก่อนจะไปกินช้าง - การคูณ

ก่อนจะไปกินช้าง - การคูณ

คูณคือการเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว กระบวนการคูณคือการที่ YFC เราท้าทายบรรดาอาสาสมัครที่เราสร้าง ให้เจริญเติบโตอย่างทวีคูณโดยพัฒนาหรือสร้างสาวกที่อยู่ภายใต้เขาได้หลายคน…
ก่อนจะไปกินช้าง - การลบ

ก่อนจะไปกินช้าง - การลบ

การเลี้ยงดูเด็กคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมีสุขภาพแข็งแรง เราต้องให้สิ่งที่ดีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น อาหาร สภาพแวดล้อม…
ก่อนจะไปกินช้าง - การบวก

ก่อนจะไปกินช้าง - การบวก

YFC เรามีนโยบายหลักก็คือมดกินช้าง เยาวชนไทยกว่า 15 ล้านคนที่ต้องการความรอด…
ค่านิยมองค์กร TDISC

ค่านิยมองค์กร TDISC

TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ TYFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม…
หุ้นส่วนพันธกิจ TYFC

หุ้นส่วนพันธกิจ TYFC

การทำงานเป็นหุ้นส่วนพันธกิจกับ TYFC คือการทำงานแบบเคียงบ่าเคียงไหล่กันระหว่างพวกเราทีมงาน TYFC, น้องๆ…
การสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC

การสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC

กระบวนการสร้างสาวกเยาวชนของ TYFC เริ่มจากเราเชื่อมั่นว่าคนจะสร้างคนเมื่อ Staff และอาสาสมัครของเราออกประกาศแล้วมีคนรับเชื่อ…