Home

องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์

ประกาศพระกิตติคุณ และสร้างสาวกเยาวชนไทย

TYFC คือใคร

องค์การเยาวชนไทยเพื่อพระคริสต์ (Thailand Youth for Christ) เราเป็นองค์กรภายในประเทศที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1973 สังกัดภายใต้สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย และจดทะเบียนเป็นมูลนิธิห่วงใยเยาวชน (Youth First Concern Foundation) ในปี 2003 ดำเนินงานโดยคริสเตียนไทย มีเป้าหมายให้เยาวชนไทยระหว่างอายุ 13-24 ปี จำนวนหลายล้านคน ได้ยินพระกิตติคุณและได้ต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอด

TYFC ทำอะไร

ประกาศพระกิตติคุณ

TYFC ประกาศพระกิตติคุณผ่านทางกลุ่ม Ant คือ กลุ่มสามัคคีธรรม และประกาศพระกิตติคุณของนักเรียนนักศึกษาที่เป็นอาสาสมัคร TYFC

โดยมีการรวมตัวกันทุกสัปดาห์ตามห้างสรรพสินค้า, ในสถานศึกษา และสถานที่นิยมของวัยรุ่น เพื่อประกาศพระกิตติคุณกับวัยรุ่นในพื้นที่นั้นๆ และมีการสามัคคีธรรม แบ่งปันพระคัมภีร์จากพี่ๆ Staff TYFC

สร้างสาวกเยาวชน

การฝึกเกิดขึ้นเมื่อชีวิตยังเด็ก สิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังลูกตอนยังเด็กอยู่จะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว สิ่งที่พี่เลี้ยงคริสเตียนปลูกฝังน้องเลี้ยงจะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวของคริสเตียนคนนั้นเช่นเดียวกัน

เราจึงสร้างหลักสูตรที่จะช่วยคริสเตียนทุกคนให้สามารถเลี้ยงดูน้องเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลยั่งยืน

สื่อคริสเตียน

ผลิตสื่อเพื่อการประกาศและการสร้างสาวกเยาวชนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์, เว็ปไซต์, Mobile Application เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจเยาวชนและคริสตจักร ที่จะสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ตามความเหมาะสมของยุคสมัย

“วิธีการนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สาระพระกิตติคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ Gear to the time, Anchor to the rock.”

อบรมและพัฒนาเยาวชน

เป็นพันธกิจที่เปิดตัวต่อสังคมในฐานะเป็นผู้ให้การอบรมในหลักสูตรอาทิเช่น ทักษะชีวิต, การเป็นผู้นำ, การทำงานเป็นทีม และการวางตัวกับเพศตรงข้าม เป็นต้น

โดยร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นและองค์กรคริสเตียน เปิดโอกาสให้เราได้สร้างสัมพันธ์และพัฒนาเยาวชน เพื่อต่อยอดนำสู่การประกาศพระกิตติคุณต่อไป

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย

ท้าทายและฝึกอบรมเยาวชนคริสเตียนจากคริสตจักรท้องถิ่นวัย 13-20 ปี ให้สามารถทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างเป็นรูปธรรม

ลูกค่ายจะได้รับประสบการณ์ในการประกาศพระกิตติคุณจริงกับคนในชุมชนโดยรอบภายใต้การดูแลของคริสตจักรท้องถิ่น

Youth Challenge

ค่ายสัมมนาท้าทายคนหนุ่มสาวคริสเตียนทั่วประเทศอายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปในการแสวงหาน้ำพระทัยพระเจ้า และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่การรับใช้พระเจ้าเต็มเวลา ซึ่งเป็นการขยายแผ่นดินของพระเจ้าในประเทศไทย โดยจัดทุก 4 ปีครั้ง

พันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%

บทความ

สำนักงาน

กรุงเทพ

Tel: 02-692-1825-7
thailandyfc@gmail.com

เชียงใหม่

Tel: (053)244-035
thailandyfc.cm@gmail.com

เชียงราย

Tel: (053)745-035
thailandyfc.cr@gmail.com

ติดต่อเรา