กรุงเทพฯ

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย จ.กรุงเทพฯ
วันที่ 2-11 เมษายน 2018

[su_custom_gallery source=”media: 101,102,100,99,95,96,97,98″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

[su_table]

จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 139
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 1,725
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 815
รับเชื่อ (คน) 186

[/su_table]