ค่านิยมองค์กร TDISC

TDISC

TDISC (ทีดิสค์) คือแกนค่านิยมองค์กรของ TYFC ซึ่งได้แก่การทำงานเป็นทีม (Teamwork) การทุ่มเท (Devotion) ความตรงต่อสำนึกที่ดีงาม (Integrity) ความผูกพันกับพระเจ้า (Spirituality) และการให้ความสำคัญกับคน (Care)

Teamwork การทำงานเป็นทีม
เป็นลักษณะที่ผู้ร่วมงานทำงานร่วมกันด้วยการเกื้อกูลซึ่งกัน รายงานและรับผิดชอบต่อกัน มีการสื่อสารถึงกันเสมอและปกป้องซึ่งกันและกัน ผู้ร่วมงานปฏิบัติต่อกันด้วยท่าทีของการให้เกียรติแก่กัน ความถ่อมใจ การับการสอน การให้กำลังใจ การช่วยเหลือซึ่งกัน  การอดทนต่อกัน ความภักดีต่อกัน ความซื่อสัตย์ต่อกัน การจริงใจต่อกัน การตักเตือนซึ่งกันและกัน และการเสียสละ ทีมงานยังเปิดรับความคิดสร้างสรรค์และการมีส่วนให้ต่องานของสมาชิกทีมแต่ละคน

Devotion การทุ่มเท
การทำงานด้วยความทุ่มเท ความอุทิศตน ความเสียสละ ความมีวินัย การเน้นประสิทธิภาพและเล็งผลเลิศในงาน

Integrity การตรงต่อสำนึกที่ดีงาม
ทำการทุกอย่างด้วยความโปร่งใส ความสัตย์ซื่อ มาตรฐานศีลธรรมที่สูง และความตรงต่อจิตสำนึกที่ดีงามเสมอ

Spirituality การผูกพันกับพระเจ้า
TYFC เชื่อว่าลักษณะชีวิตคริสเตียนที่ผูกพันกับพระเจ้าเป็นรากฐานที่ทำให้ผู้ร่วมงานสามารถมีชีวิตส่วนตัวและชีวิตการทำงานที่ตั้งอยู่บน “แกนค่านิยม” ประการต่างๆ ได้ ในการกระทำใดๆ นั้น เราจะคำนึงถึงเกียรติยศของพระเจ้าเป็นหลัก โดยเอาแบบอย่างของพระเยซูในเรื่องการเชื่อฟังและจำนนต่อพระบิดา ความยำเกรงพระบิดา ความถ่อมใจ การเสียสละและการปรนนิบัติผู้อื่นมาเป็นวิถีชีวิต

Care การให้ความสำคัญกับคน
ให้คุณค่าแก่คน โดยถือว่าคนเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่สุด เราจะปฏิบัติต่อคนทั้งในและนอกองค์กร ทั้งผู้ที่เป็นคริสเตียนและไม่เป็นคริสเตียน โดยเล็งถึงประโยชน์ที่พึงควรแก่เขาเหล่านั้นทั้งนี้ ผู้ร่วมงานจะปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความใส่ใจ ความเข้าใจและความจริงใจ การเคารพและการให้เกียรติ ความเมตตากรุณา การให้อภัย การให้ความช่วยเหลือและการเสริมสร้าง เพื่อทุกคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคนขององค์กรนั้นจะได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ