Disciple Equipping Centreโครงการศูนย์สร้างสาวก

หลักสูตรการเสริมสร้างผู้นำคริสตจักรให้มีความพร้อมในด้านความคิด จิตใจและการลงมือทำพันธกิจประกาศสร้างสาวกอย่างเป็นรูปธรรม มีทั้งหมด 8 โมดูล อบรม 5 วัน/โมดูล ด้วยหลักสูตร 1.5 ปี ขณะนี้มีคริสตจักรที่เข้ารับการอบรมอยู่ 2 โครงการ

Churchคริสตจักร

อบรมมาแล้ว 4 โมดูล
  1. คจ.สัมพันธ์ลับเเล
  2. คจ.คานาอัน
  3. คจ.พระกิตติคุณสมบูรณ์
  4. คจ.คริสตสัมพันธ์พิชัย
  5. ศาลาธรรมแสงพระพร
  6. คจ.แสงพระพรวังแดง
  7. คจ.บ้านพระคริสต์

ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเราพันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%