สร้างสาวกเยาวชน

การฝึกเกิดขึ้นเมื่อชีวิตยังเด็ก สิ่งที่พ่อแม่ปลูกฝังลูกตอนยังเด็กอยู่จะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้ว สิ่งที่พี่เลี้ยงคริสเตียนปลูกฝังน้องเลี้ยงจะกลายเป็นคุณสมบัติติดตัวของคริสเตียนคนนั้นเช่นเดียวกัน เราจึงสร้างหลักสูตรที่จะช่วยคริสเตียนทุกคนให้สามารถเลี้ยงดูน้องเลี้ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลยั่งยืน

ชีวิตคริสเตียนขั้นพื้นฐาน

เป็นบทเรียนเบื้องต้นสำหรับน้องเลี้ยง ประกอบด้วย 8 บทเรียน

 1. ความมั่นใจในความรอด
 2. การเฝ้าเดี่ยว
 3. วงล้อชีวิตคริสเตียน
 4. การอธิษฐาน
 5. การอ่านพระคัมภีร์
 6. การสามัคคีธรรม
 7. การเป็นพยาน
 8. การเชื่อฟัง

ในแต่ละบท ผู้เรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานชีวิตคริสเตียน 1 เรื่อง พร้อมกับนำเอาเรื่องนั้นๆ ไปฝึกหัดปฏิบัติจริง

บทเรียนถูกออกแบบเพื่อให้น้องเลี้ยงเรียนรู้ด้วยความช่วยเหลือจากพี่เลี้ยง เป็นการเปิดโอกาสให้พี่เลี้ยงสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับน้องเลี้ยง ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้การเลี้ยงดูน้องเลี้ยงประสบความสำเร็จ

วัคซีนชีวิตคริสเตียน

คริสเตียนใหม่ต้องพบกับปัญหาต่างๆ ที่มักจะเกิดขึ้นเวลาที่เชื่อพระเจ้าใหม่ๆ ปัญหาเหล่านั้นเปรียบเหมือนเชื้อโรคที่จู่โจมผู้เชื่อใหม่ หากไม่ได้รับการป้องกันไว้ก่อน เมื่อผู้เชื่อใหม่พบปัญหาเหล่านั้นก็จะทิ้งพระเจ้าไปได้ง่ายๆ จึงมีความจำเป็นและเป็นที่มาของบทเรียน 12 บทนี้

 1. ความสับสนที่เกิดขึ้นเนื่องจากความเชื่อเดิม
 2. การต่อต้านความเชื่อคริสเตียน
 3. การถูกบังคับให้ทำสิ่งที่เราไม่ควรทำ
 4. รูปเคารพ ไสยศาสตร์ และผี
 5. เหตุผลหรือความคาดหวังที่ไม่ถูกต้องต่อการรับเชื่อ
 6. สาเหตุจากสิ่งที่ไม่คาดหวัง
 7. การสะดุดคริสเตียน
 8. ความกังวลและความลุ่มหลงทางโลก
 9. บาป
 10. ความรู้สึก
 11. การไม่รู้จักและขาดความเข้าใจในพระเจ้าที่เราเชื่อ
 12. การแสดงตนเป็นคริสเตียนต่อเพื่อนที่ไม่เป็นคริสเตียน
ใจฉันคือบ้านพระคริสต์
เมื่อเราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสด็จเข้าสู่จิตใจของเรา และประทับอยู่ ณ ที่นั้น พระคริสต์ทรงกระทำให้จิตใจมนุษย์เป็นที่ประทับของพระองค์

บทเรียนนี้จะนำผู้เชื่อสำรวจห้องต่างๆ ในจิตใจ ไม่ว่าจะเป็น

 1. ห้องสมุด(ความนึกคิด)
 2. ห้องอาหาร(ความปรารถนา)
 3. ห้องรับแขก(เวลา)
 4. ห้องทำงาน(ของพระทาน)
 5. ห้องพักผ่อนหย่อนใจ(ความสนุกสนาน)
 6. ห้องนอน(ความรักความสัมพันธ์)
 7. ห้องเก็บของ(ความบาป)

และมอบกรรมสิทธิ์ในห้องเหล่านั้นสู่การครอบครองของพระคริสต์

ก้าวสู่ความสุข
Coming Soon…
3G Training

สร้างความตระหนักและเข้าใจอย่างแท้จริงถึงความสำคัญ ความจำเป็นที่เราทุกคนต้องประกาศเรื่องราวของพระเจ้า

เนื้อหาหลักในการอบรมแบ่งเป็น 3 หัวข้อ

 1. GreatCommandment (พระมหาบัญญัติ) เรียนรู้ว่ารักอย่างไรที่พระเจ้าพอพระทัย
 2. Great Commission (พระมหาบัญชา) สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของคำสั่งการประกาศพระกิตติคุณและสร้างสาวก
 3. Great Power (ฤทธานุภาพ) สร้างความมั่นใจและเรียนรู้การพึ่งพาพระเจ้า

การอบรมแต่ละหัวข้อเรามีขั้นตอนการเรียนรู้อยู่ 5 Steps

 1. Hook คือ ขอเกี่ยว ใช้กิจกรรมดึงความสนใจในตอนเริ่มเพื่อทำให้ผู้เรียนจดจ่อกับสิ่งที่จะศึกษามากขึ้น โดยกิจกรรมจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาหลักที่ต้องการสอน
 2. Book คือ หนังสือ เป็นช่วงการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อดูว่าพระคัมภีร์ให้มุมมองเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ อย่างไร
 3. Look คือ การมองดู เป็นการมองว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เกี่ยวข้องกับตัวผู้เรียนอย่างไร
 4. Took คือ การนำไปใช้ ตั้งคำถามและคำสั่งเพื่อให้ผู้เรียนนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ การนำไปใช้ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการศึกษาพระคัมภีร์ เพราะถ้าไม่นำไปใช้แล้วก็เท่ากับว่าการเรียนพระคัมภีร์เป็นแค่การเพิ่มความรู้เท่านั้นซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยของพระเจ้า
 5. Brick เข้ากลุ่มย่อยพูดคุยแบ่งปันถึงสิ่งที่แต่ละคนได้เรียนรู้และจะนำไปใช้
ติดต่อเรา