อบรมและพัฒนาเยาวชน

เป็นพันธกิจที่เปิดตัวต่อสังคมในฐานะเป็นผู้ให้การอบรมในหลักสูตรอาทิเช่น ทักษะชีวิต, การเป็นผู้นำ, การทำงานเป็นทีม และการวางตัวกับเพศตรงข้าม เป็นต้น โดยร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นและองค์กรคริสเตียน เปิดโอกาสให้เราได้สร้างสัมพันธ์และพัฒนาเยาวชน เพื่อต่อยอดนำสู่การประกาศพระกิตติคุณต่อไป

ติดต่อเรา