พิษณุโลก

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย พิษณุโลก

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย พิษณุโลก
วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2015

[su_custom_gallery source=”media: 64,65,66,67,68,69,70,71″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

[su_table]

จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 60
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 1,726
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 614
รับเชื่อ (คน) 135

[/su_table]