TYFC ทำอะไร

งานนักเรียนนักศึกษา
(Student Ministry)

เยาวชนนำเยาวชน Teen to Teen

เราสร้างนักเรียนนักศึกษาคริสเตียนให้เป็นมดงานที่ประกาศกับเยาวชนที่อยู่ในสถานศึกษา ตั้งแต่ระดับมัธยมต้นถึงระดับมหาวิทยาลัย

มดงานจะรับการถ่ายทอดและฝึกฝนวิธีการประกาศพระกิตติคุณและสร้างสาวกเชิงรุกกับเยาวชนด้วยกัน ภายใต้หลักการที่ว่า “พบคนให้มาก เลือกให้ถูก ตามให้ติด ทำทุกวิถีทาง” ผู้เชื่อใหม่จะได้รับการเลี้ยงดูจากเยาวชนมดงาน พร้อมกับได้รับการสร้างให้เป็นมดงานต่อไปภายใต้ยุทธวิธีมดกินช้าง

งานการอบรมและพัฒนาเยาวชน
(Mass Outreach)

พันธกิจที่เปิดตัวต่อสังคมในฐานะเป็นผู้ให้การอบรมต่อเยาวชน คณาจารย์ และผู้ปกครอง ในหลักสูตรอาทิเช่น ทักษะชีวิต, การเคารพในตนเอง, การเป็นผู้นำ, การทำงานเป็นทีม และการวางตัวกับเพศตรงข้าม เป็นต้น โดยร่วมมือกับคริสตจักรท้องถิ่นและองค์กรคริสเตียน เปิดโอกาสให้เราได้สัมผัสและสร้างสัมพันธ์กับเยาวชน เพื่อต่อยอดนำสู่การประกาศพระกิตติคุณต่อไป

Mass Communication

การผลิตสื่อเพื่อการประกาศและการสร้างสาวกเยาวชนในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น สื่อสิ่งพิมพ์, ซีดี, เว็ปไซต์, สื่อออนไลน์ เพื่อสนับสนุนงานพันธกิจเยาวชนและคริสตจักร ที่จะสามารถนำสื่อเหล่านี้ไปใช้ตามความเหมาะสมของยุคสมัย “วิธีการนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แต่สาระพระกิตติคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไม่ได้ Gear to the time, Anchor to the rock.”

ติดต่อเรา