Young Evangelist Conferenceค่ายนักประกาศตัวจ้อย

ท้าทายและฝึกอบรมเยาวชนคริสเตียนจากคริสตจักรท้องถิ่นวัย 13-20 ปี ให้สามารถทำการประกาศพระกิตติคุณอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบของค่าย 9 วัน โดยแบ่งเป็นภาคการเรียนรู้และฟื้นฟู 4 วัน และภาคสนามอย่างจริงจังอีก 4 วันร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น

ผลลัพธ์เป็นที่ประจักษ์ทุกครั้งว่า ลูกค่ายจะได้รับประสบการณ์ความเชื่อในการประกาศ กลับไปด้วยความจริงจัง เติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณมากขึ้น YFC ยังทำหน้าที่ให้กำลังใจและเสริมสร้างลูกค่ายอีก 6 เดือนเพื่อทำความตั้งใจให้เป็นจริง

หากท่านมีพันธมิตรหรือเครือข่ายที่อยากรวมตัวกันเพื่อสร้างคนรุ่นใหม่ ติดต่อเรา คุณจะไม่ผิดหวังแน่นอน

Summaryสรุปผลลัพธ์ที่ผ่านมา

ผู้เข้าร่วมค่าย
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ
ผู้รับเชื่อ

Informationข้อมูลค่ายที่ผ่านมา

กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม 92 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 456 คน
ผู้รับเชื่อ 108 คน

ชุมพร

ผู้เข้าร่วม 40 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 126 คน
ผู้รับเชื่อ 24 คน

เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วม 136 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 360 คน
ผู้รับเชื่อ 96 คน

กรุงเทพฯ

ผู้เข้าร่วม 139 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 815 คน
ผู้รับเชื่อ 186 คน
ค่ายนักประกาศตัวจ้อย บึงกาฬ

บึงกาฬ

ผู้เข้าร่วม 43 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 176 คน
ผู้รับเชื่อ 28 คน
ค่ายนักประกาศตัวจ้อย เชียงราย

เชียงราย

ผู้เข้าร่วม 33 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 170 คน
ผู้รับเชื่อ 133 คน

อุตรดิตถ์

ผู้เข้าร่วม 20 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 105 คน
ผู้รับเชื่อ 17 คน
ค่ายนักประกาศตัวจ้อย อุดรธานี

อุดรธานี

ผู้เข้าร่วม 43 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 411 คน
ผู้รับเชื่อ 80 คน
ค่ายนักประกาศตัวจ้อย พิษณุโลก

พิษณุโลก

ผู้เข้าร่วม 60 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 614 คน
ผู้รับเชื่อ 135 คน

ชลบุรี

ผู้เข้าร่วม 218 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 972 คน
ผู้รับเชื่อ 273 คน

เชียงใหม่

ผู้เข้าร่วม 162 คน
ผู้ได้ยินพระกิตติคุณ 646 คน
ผู้รับเชื่อ 166 คน
วันที่ 20-28 มีนาคม 2023
วันที่ 3-10 ตุลาคม 2022
วันที่ 30 เมษายน - 8 พฤษภาคม 2019
วันที่ 2-11 เมษายน 2018
วันที่ 24 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2017
วันที่ 18-27 เมษายน 2017
วันที่ 10-19 ตุลาคม 2016
วันที่ 13-21 ตุลาคม 2015
วันที่ 8-16 พฤษภาคม 2015
วันที่ 24 มีนาคม - 2 เมษายน 2014
วันที่ 14-22 มีนาคม 2014

ร่วมเปลี่ยนชีวิตวัยรุ่นไทยกับเราพันธกิจของ TYFC ดำเนินมาได้ด้วยการสนับสนุนจากพี่น้องคริสเตียนไทย 100%