อุดรธานี

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย อุดรธานี

ค่ายนักประกาศตัวจ้อย อุดรธานี
วันที่ 13-21 ตุลาคม 2015

[su_custom_gallery source=”media: 74,75,76,77,78,79,80″ link=”lightbox” width=”170″ height=”170″ title=”never”]

[su_table]

จำนวนอนุชนที่เข้าร่วม (คน) 43
สร้างสัมพันธ์สู่การประกาศ (คน) 575
ประกาศพระกิตติคุณ (คน) 411
รับเชื่อ (คน) 80

[/su_table]